Em bé thông minh

15/11/2019 15:08

Kho tàng truyn c tích Vit Nam

Minh ha: Đ Đình Tân

Ngày xưa có mt ông vua mun tìm ngưi tài gii. Vua sai ngưi đi nhiu nơi, đến đâu cũng đưa ra nhng câu đ oái oăm đ thu hút mi ngưi, nhưng mt nhiu công mà chưa thy có ngưi nào tht li lc.

Mt hôm, viên quan đi qua mt cánh đng làng kia, cht thy bên v đưng có hai cha con nhà n đang làm rung: cha đánh trâu cày, con đp đt. Ông bèn dng nga li hi:

- Này ông lão kia! Trâu ca lão cày mt ngày đưc my đưng?

Ngưi cha đng ngn ra chưa biết tr li thế nào thì đa con chng by tám tui nhanh ming hi vn li quan rng:

- Nếu ông tr li đưc nga ca ông đi mt ngày đưc my bưc, tôi s cho ông biết trâu ca cha tôi cày mt ngày đưc my đưng.

Viên quan nghe hi li như thế thì há hc mm sng st. Ông thm nghĩ bng nht đnh nhân tài đây ri. Quan bèn hi tên h làng xã quê quán ca hai cha con ri phi nga mt mch v tâu vua.

Nghe nói, vua ly làm mng lm. Nhưng đ biết đích xác hơn na, vua bèn sai ban cho làng y ba thúng go nếp, vài ba con trâu đc, ra lnh phi nuôi làm sao cho ba con trâu y đ thành chín con, hn năm sau đem np đ, nếu không thì c làng phi ti.

Khi dân làng nhn đưc lnh vua ai y đu lo lng, không hiu thế nào. T trên xung dưi mi ngưi đu coi là mt tai v. Vic đến tai em bé con ngưi th cày. Em lin bo cha:

- Ch my khi đưc lc vua ban, b c thưa vi làng ng tht hai trâu và đ hai thúng go nếp đ mi ngưi ăn mt trn cho sưng ming. Còn mt trâu và mt thúng go, ta s xin làng làm phí tn cho b con ta try kinh lo liu vic đó.

Ngưi cha vi ra đình trình bày câu chuyn. C làng nghe nói vn còn ng vc, bt cha con phi làm giy cam đoan, mi dám ng trâu đánh chén.

Sau đó hai cha con khăn gói tìm đưng tiến kinh. Đến hoàng cung, con bo cha đng đi ngoài, còn mình thì vào sân rng khóc um lên. Vua sai lính điu vào phán hi: "Thng bé kia sao li đến đây mà khóc?". "Tâu đc vua - em bé v vĩnh đáp - m con chết sm mà cha con thì không chu đ em bé đ chơi vi con cho có bn, cho nên con khóc. Dám mong đc vua phán bo cha con cho con đưc nh".

Vua và các triu thn đu bt cưi: “Mày mun có em thì phi kiếm v khác cho b mày, ch b mày là ging đc làm sao mà đ đưc!

Em bé bng tươi tnh:

- Thế sao làng chúng con li có lnh trên bt nuôi ba con trâu đc cho đ thành chín con đ np đc vua? Ging đc thì làm sao mà đ đưc kia ch!

Vua cưi bo:

- Ta th đy thôi mà? Thế làng chúng mày không biết đem trâu y ra ng tht mà ăn vi nhau à?

- Tâu đc vua, làng chúng con sau khi nhn đưc trâu và go nếp biết là lc ca đc vua, cho nên đã làm c ăn mng vi nhau ri.

Vua và đình thn chu thng bé là thông minh li lc, nhưng vn còn mun th cho đến cùng. Qua hôm sau, có s nhà vua mang ti mt con chim s và lnh bt h phi dn thành ba c thc ăn. Em bé bo cha ly cho mình mt cái kim may ri đưa cho s gi, bo:

- Ông cm ly cái này v tâu đc vua xin rèn cho tôi thành mt con dao đ x tht chim.

Vua nghe nói, t đó mi phc hn.

Hi đó, có mt nưc láng ging lăm le mun chiếm b cõi. Đ dò xem bên này có nhân tài hay không, h sai s đưa sang mt cái v con c vn rt dài, rng hai đu, đ làm sao xâu mt si ch mnh xuyên qua đưng rut c.

Khi nghe s thn trình yêu cu, vua quan đưa mt nhìn nhau. Không tr li đưc câu đ oái oăm y tc là t ra thua kém. Các đi thn đu vò đu suy nghĩ. Bao nhiêu các ông trng, các nhà thông thái đưc triu vào đu lc đu bó tay. Cui cùng, triu đình đành hi ý kiến em bé thông minh.

Nghe quan trình bày câu đ, em bé không đáp, ch hát lên mt câu:

Tang tính tang! Tính tình tang!

Bt con kiến càng buc ch ngang lưng

Bên thi ly giy mà bưng,

Bên thi bôi m, kiến mng kiến sang

Tang tình tang...

Ri bo: “Không cn tôi phi v triu làm gì. C theo cách đó là xâu đưc ngay!”.

Viên quan lt đt tr v tâu vua. C triu đình như m c trong bng. Qu nhiên con kiến càng đã xâu đưc si ch xuyên qua đưng rut c trưc con mt kính phc ca s gi nưc láng ging.

Sau đó, vua phong cho em bé làm trng nguyên.

Gii thiu ha sĩ v minh ha: Đ Đình Tân tt nghip Đi hc M thut công nghip - chuyên ngành Đ ha, thc s chuyên ngành Hi ha – Đi hc M thut Vit Nam. Hin là ging viên ti Đi hc Kiến trúc, hi viên Hi M thut Vit Nam.

Ha s sáng tác trên nhiu cht liu như sơn du, acrylic, phn màu, màu nưc... và đc bit yêu thích lĩnh vc đ ha truyn thng vi mng tranh khc. Tác phm ca anh thưng dung d mc mc nhiu tính t s, ni tâm. Đ tài sáng tác là các câu chuyn thưng xut hin trong đi sng, hoc nhng hi c sâu sc.Bình luận