2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến

08/04/2019 11:57

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019
Ảnh dự thi Tháng 3
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
•    Tên bộ ản: Ấn Độ đất nước của thần linh
•    Tác giả: Lê Minh Yến

 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến
 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến
 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến
 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến
 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến
 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến
 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến
 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến
 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến
 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến
 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến
 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến
 • 2019.T4-1.Ấn Độ đất nước của thần linh-Lê Minh Yến

Bình luận