2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức

09/04/2019 10:59

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019
Ảnh dự thi Tháng 3
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
•    Tên bộ ảnh: Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn
•    Tác giả: Lê Hồng Đức

 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức
 • 2019.T4-3.Lễ hội nhảy lửa - bản sắc văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn-Lê Hồng Đức

Bình luận