2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang

29/05/2019 10:53

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019
Ảnh dự thi Tháng 5
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
•    Tên bộ ảnh: Mù Cang Chải mùa nước đổ
•    Tác giả: Khổng Hoàng Giang

 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang
 • 2019.T5-19.Mù Cang Chải mùa nước đổ -Khổng Hoàng Giang

Bình luận