2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy

30/08/2019 16:09

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành Trình Di Sản 2019

Ảnh dự thi tháng 8.

•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ

•    Tên tác phẩm:  Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)

•    Tác giả: Phan Huy

 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy
 • 2019-T8.50.Lễ cấp sắc Then của người Tày ở Bắc Sơn (Lạng Sơn)-Phan Huy

Bình luận