2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng

30/08/2019 16:25

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành Trình Di Sản 2019

Ảnh dự thi tháng 8

•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ

•    Tên tác phẩm:  Quần đảo Nam Du

•    Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng
 • 2019-T8.51.Quần đảo Nam Du-Nguyễn Thanh Tùng

Bình luận