2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc

30/08/2019 16:27

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành Trình Di Sản 2019

Ảnh dự thi tháng 8

•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ

•    Tên tác phẩm:  Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi

•    Tác giả: Ngô Quang Phúc

 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc
 • 2019-T8.52.Lễ hộiI đua bò vùng Bảy Núi-Ngô Quang Phúc

Bình luận