Ngày 23/11/2018, Trung Nguyên Legend m ca đón khách tham quan Bo tàng Thế gii Cà phê trong khuôn viên D án Thành ph Cà phê rng hơn 45ha ti đưng Nguyn Đình Chiu – TP. Buôn Ma Thut. Bo tàng đưc xây dng nhm góp phn thúc đy s phát trin kinh tế xã hi cho đa phương, vi mong mun biến Buôn Ma Thut tr thành Th ph cà phê toàn cu”. V mt kiến trúc, Bo tàng Thế gii Cà phê là mt t hp bao gm các không gian: trưng bày, trin lãm, thư vin ánh sáng, thưng lãm cà phê, hi tho... Đc bit, Bo tàng có hình khi da trên nn tng kiến trúc nhà dài và sóng âm t tiếng chuông ngân.

Bình luận