Ngôn ngữ hình ảnh

04/01/2019 17:16


Trin lãm tranh Ngôn ng Hình nh: Trin lãm tranh đương đi Hungary-Vit Namdo Đi s quán và Tng lãnh s quán Hungary t chc đã trưng bày gn 60 bc tranh đưc v bng các kĩ thut khác nhau, chn ra t các tác phm ca 12 ha sĩ đương đi Hungary và 10 ha sĩ đương đi Vit Nam. Trin lãm đưc gii thiu ti Bo tàng M thut Quc gia Vit Nam t ngày 23/11 đến 2/12/2018 và Bo tàng M thut TP.H Chí Minh vào ngày 19/12/2018, sau đó s trưng bày ti Budapest vào năm 2020.


Bình luận